HİZMET SÖZLEŞMELERİNE EKLENECEK AYDINLATMA METNİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’den almış olduğunuz hizmetler kapsamında ajansımıza bildirdiğiniz veya ajansımızın sair kanallarla temin edilen kişisel verileriniz, ajansımızca Veri Sorumlusu sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede işlenebilecektir. Kişisel verileriniz bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda reklamcılık faaliyetlerinde kullanılabilmesi, hizmet teklifi, raporlama, değerlendirme, risk izleme, her türlü çekimle elde edilen fotoğraf ve video kaydı olarak yer alan mevcut veya yeni reklam çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ile ilişkili olarak işlenmektedir.

 Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Ajansımız aracılığıyla kişisel verilerin sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmasıdır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz; Ajans ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yürütülmesi; hizmetimizin gereğinin yerine getirilmesi; sunulan hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilmesi; ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile kanuni gerekliliklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6698 sayılı Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Hizmet Alan’ın, AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’den gerekli bilgilendirmenin yapılmış olduğunu, bu doğrultuda çekimleri gerçekleşmiş olan ürün ve yapılan hizmetin şahsım/kurum adına çekilen tüm görsel ve işitsel kayıtlaraın (“KVKK”) uyarınca AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’nin www.aytuncbaskan.com ve www.aytuncbaskan.com.tr ile başka belirlenecek hesaplarında, dijital alanlarda, TV reklamlarında, tüm sosyal medya hesaplarında kullanılmasına rıza gösterdiğini kabul ve taahhüt eder.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri: Kişisel verileriniz ajansımız tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ajans faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız: KVKK’nın 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1.fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve ilgili taleplerinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ajansımıza iletebilirsiniz.

Görsel ve İşitsel Verilerin

1) Aytunç Baskan Creative Agency çalışanları ile yapmış olduğum görüşmeler,

2) Aytunç Baskan Creative Agency ile yapmış olduğum işlem başvuruları,

3) Aytunç Baskan Creative Agency ile akdetmiş olduğum her türlü sözleşmeler kapsamında ve/veya sair kanallar ile temin edilen kişisel verilerimin; Yukarıda metinde belirtilen amaç ve kapsamda işlenmesine muvafakat ederim. Konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak özgür iradeyle imzaladığım bir sayfadan oluşan işbu bilgilendirme yazısı ve muvafakatnamenin bir nüshasını elden teslim aldığımı kabul ve beyan ederim.

 

Hizmet Alan’ın Adı Soyadı ve İmzası:                                                               

 

 

Tarih: ….… /…… /2024